سلامخیلی وقت لازمه که دسترسی یک رنج port در ویندوز فایروال باز یا بسته بشه برای این کار CMD را با دسترسی Administrator (Run as administrator) اجرا کرده سپس دستور زیر را وارد کنید
FOR /L %I IN (3001,1,4001) DO netsh firewall add portopening TCP %I “Passive FTP”%I
3001 شروع پورت4001 انتهای پورتTCP یا UDP?Passive FTP: اسم دلخواه 
بعد از زدن این دستور به تعداد پورت داده شده در ویندوز فایروال Rule ایجاد می گردد.