در این ویدیو یکی از مهم ترین گروه دستورات در splunk به نام Transforming آموزش داده خواهد شد.TOP RareStatus شامل Function های :countDCSumAvglistValue