در این ویدیو در ابتدا به بهترین راه حل ها برای افزایش سرعت در splunk می پردازد سپس نحوه محدود کردن زمان در splunk و سپس به موضوع index می پرازد.index در splunk به محل ذخیره سازی logها گفته می شود.