هر log تشکیل شده است تعدادی Field و Data مرتبط با ان Field در Splunk می توان اعمال مختلفی بر روی Field های یک مرتبط با log ها انجام  داد.به عنوان مثال بر روی نتایج خروجی را محدود به یکسری Field خاص و مهم کرد.آموزش بیشتر در این زمینه در ویدیو قابل مشاهده است