• جلسه اول : آرامش( به چه صورت آرام و خونسرد باشیم)

• جلسه دوم : دلایل کندخوانی• جلسه سوم : تندخوانی ( قسمت اول)

• جلسه چهارم : تندخوانی ( قسمت دوم)• جلسه پنجم : تندخوانی ( قسمت سوم)

• جلسه ششم : تندخوانی همراه با درک•

جلسه هفتم : آموزش روش اسکن و به کارگیری آن

• جلسه هشتم : یادداشت برداری صحیح – کلمات کلیدی – الگوی یادگیری

• جلسه نهم : انجام تمرینات (یادداشت برداری صحیح – کلمات کلیدی – الگوی یادگیری)

• جلسه دهم : اصول صحیح مطالعه( قسمت اول)•

جلسه یازدهم: اصول صحیح مطالعه( قسمت دوم)•

جلسه دوازدهم: اصول صحیح مطالعه – شرایط مطالعه•

جلسه سیزدهم: شرایط مطالعه( قسمت دوم)•

جلسه چهاردهم: شرایط مطالعه( قسمت سوم)•

جلسه پانزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت اول)•

جلسه شانزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت دوم)•

جلسه هفدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت سوم)•

جلسه هجدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت چهارم)•

جلسه نوزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت پنجم)•

جلسه بیستم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت ششم) – تاثیر تغذیه بر مغز•

جلسه بیست و یکم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت هفتم) – تکنیکهای به خاطر سپاری اعداد•

جلسه بیست و دوم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت هشتم) – تکنیکهای به خاطر سپاری و فهمیدن مطالب•

جلسه بیست و سوم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت نهم)•

جلسه بیست و چهارم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت دهم) – انجام تمرینات تقویت حافظه•

جلسه بیست و پنجم: تکنیکهای بهتر یادگیری زبانهای خارجی•

جلسه بیست و ششم: تکنیکهای یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی در کلاس درس•

جلسه بیست و هفتم:تکنیکهای اعتماد به نفس و تقویت روحیه•

جلسه بیست و هشتم:جمع بندی