شامل این مباحث:1. CLI View2. AAA first example3. AAA with ACS4. syslog5. SNMP6. SSH7. LAN Security8. dot1x9. CBAC10. CBAC and FTP11. Zone-Based Firewall12. IPSec Site-to-Site13. Cryptography

از اینجا دانلود  کنید   آدرس جدید برای دانلود

http://Trainbit.com/files/6450009884…ity_mkz_ir.zipرمز: www.mkz.irاین فایل شامل:تصویر سناریو،لیست دستوارت و فایل های gns3 می باشد.
موفق باشید