اگر یک سوئیچ سیسکو را از نزدیک دیده باشید روی آن یکسری کلید های وجود دارد که عملکرد این کلیدها برای خیلی از افراد گنگ هست در اینجا توضیح مختصری در این رابطه خواهم داد:

سوئیچ 2960 سیسکو از محبوب ترین سوئیچ های لایه 2 است که در بسیاری از شبکه ها می بینیم

  1. SYST

از System امده و نشان دهنده اطلاعات زیر است.خاموش: سوئیچ خاموش استروشن(سبز): سوئیچ روشن بودخ و مراحل post با موفقیت گذرانده شده است.روشن(نارنجی): سوئیچ در مرحله Post با مشکل برخورده و مراحل Load سوئیچ کامل نشده است.
2. RPSاز Redudant Power Supply می آید و نشان دهنده وجود یک پاور موازی برای تحمل خطا در سوئیچ است.
7.Modeبا زدن این کلید وضعیت بین (4)Stat(3),Duplex و (5)Speed تغییر می کند،در هر یک از این 3 حالت led پورت های سوئیچ (8) حالت خاص خود را می گیرند
Stat(3):خاموش: لینک کار نمی کندسبز  ثابت: لینک کار می کند ولی ترافیکی از آن عبور نمی کند.سبز چشمک زن: ینک کار می کند وترافیکی از آن عبور می کند.نارجی چشمک زن: پورت سوئیچ به دلیل پروتکل غیر فعال شده است.
Duplex(4):
سبز: پورت ها در حالت Full Duplex کار می کنند.خاموش:ورت ها در حالت Half Duplex کار می کنند.
(5)Speed:
سبز ثابت: سرعت 100Mbpsسبز چشمک زن:1000Mbpsخاموش:10Mbps

منبع:mkz.ir