سلامهمان طور که در جریان دوره CCNA توسط Cisco به روز و در کتاب و آزمون این دوره تغییراتی اعمال شده است.برای اطلاع از این تغییرات می توانید از تصویر زیر استفاده کنید

بازار

سلامهمان طور در شکل مشاهده می کنیدمیزان رم مصرفی توسط خود ESXI تنها حدود 38MB می باشدکه مقداری بسیار ناچیز هستدر این سرور تعداد 7 vm راه اندازی شده است.و این از قابلیت های esx در مقایسه با رقبا بخصوص Hyper-v می باشد.

esx_ram