به صورت پیش فرض در هنگام نصب سرویس اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور، فایل های دیتابیس مربوط به Database, Log Files, و SYSVOL page در پارتیشن C قرار می گیرد ولی بهترین حالت به گفته مایکروسافت به صورت زیر می باشد:
The best practice in a production environment is to store these files on three separate volumes that do not contain applications or other files not related to AD DS. This best practices design improves performance and increases the efficiency of backup and restore.

در تنظیمات و خصوصیات یک اکانت همه ما ویژیگی User Cannot Change Password  دیده ایم،آیا تا به حال به کاربرد این ویژگی فکر کرده اید؟یکی از مثال های خوب مایکروسفات در رابطه با این موضوع با  هم می خوانیم:
Select this check box if you have more than one person using the same domain user account (such as Guest) or to maintain control over user account passwords. This option is commonly used to manage service account passwords.

Deny permissions override allow permissions, but explicit permissions override inherited permissions.Therefore, an explicit .allow permission will override an inherited deny permission

Microsoft